Ready
Kronos Art
Kronos Art
Kronos Art
Kronos Art

Program PDF

International Contemporary Art & Charity Festival

International Contemporary Art & Charity Festival

La segona edició de KRONOS ART BCN es durà a terme del 19 al 29 de setembre de 2019. A més de la mostra pictòrica, durant tots els dies del festival es durà a terme un altre cop un ampli programa d’activitats: tallers, presentacions, pintura en viu, live painting, música, performanes, visites guiades per a escoles i per a públic en general, reproduccions de pel·lícules, etc.

La segunda edición de KRONOS ART BCN tendrá lugar del 19 al 29 de septiembre del 2019. Además de la exposición, habrá un amplio programa de actividades durante todos los días del festival: talleres, presentaciones, live painting, música, espectáculos, visitas guiadas para escuelas y público en general, películas, documentales, etc.

The second edition of KRONOS art BCN will take place from 19 to 29 September 2019. In addition to the exhibition, there will be an extensive program of activities during every day of the festival: workshops, presentations, live painting, music, shows, guided tours for schools and the general public, films, documentaries, etc.

ONG: Hoy x Vos

La voluntat de KRONOS ART BCN no és pas una altra que atorgar veu a aquells que la necessiten, per això, en cadascuna de les edicions del festival convidarem una ONG que treballi amb nens i nenes de països del tercer món. En aquesta edició, col·laborarem amb l’ONG HOY X VOS la qual al seu torn treballen amb nens i nenes de la comunitat wichís de la Escuela Modalidad Aborigen Nº 536 Pozo del Pato i la Escuela Modalidad Aborigen Nº 499 El Mistolar (Formosa, Argentina).

Part dels beneficis del festival es destinaran a la construcció d’una cuina-menjador per als nens i nenes wichís de la Escuela Modalidad Aborigen Nº 536 Pozo del Pato, per tal que aquestes famílies, que viuen en harmonia amb la terra, comptin amb un centre educatiu de qualitat. S’ha de tenir present que en moltes ocasions aquests centres són els que aporten l’únic àpat diari d’aquests nens, a més de ser un dels focus més importants per oferir-los des d’assistència social i cura de la salut, fins afecte, transmissió de valors i respecte per la seva cultura.

La voluntad de KRONOS ART BCN no es otra que dar voz a aquellos que la necesitan, por ello, en cada edición del festival invitaremos a una ONG que trabaje con niños y niñas de países del tercer mundo.
En esta edición, colaboramos con la ONG HOY X VOS, quienes a su vez trabajan con los niños y niñas de la comunidad wichís de la Escuela Modalidad Aborigen Nº 536 Pozo del Pato y la Escuela Modalidad Aborigen Nº 499 El Mistolar (Formosa, Argentina).

Parte de los beneficios del festival se destinarán a la construcción de una cocina-comedor para los niños y niñas wichís de la Escuela Modalidad Aborigen Nº 536 Pozo del Pato, con el fin de que estas familias, que viven en armonía con la tierra, tengan un centro educativo de calidad. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones estos centros son los que aportan la única comida diaria de estos niños, además de ser uno de los focos más importantes para ofrecerles desde asistencia social y cuidado de la salud, hasta afecto, transmisión de valores y respeto por su cultura.

Our goal at KRONOS ART BCN is no other than giving a voice to those who need it. Therefore, in each edition of the festival, we will invite an NGO working with children from developing countries.
In this edition, we collaborate with the NGO ‘HOY X VOS‘, which in turn works with the children of the Wichí community of the School Modalidad Aborigen No 536 Pozo del Pato and the School Modalidad Aborigen No 499 El Mistolar (Formosa, Argentina).

Part of the benefits of the festival will be used to build a kitchen-dining room for Wichí children of the School Modalidad Aborigen No 536 Pozo del Pato, so that these families, who live in harmony with the land, have a quality educational center. It must be taken into account that, in many occasions, these centers are the ones that provide the only daily food for these children; in addition to being one of the most important centers to offer them social assistance and health care, affection, transmission of values and respect for their culture.

Past

Seguint l’estela de l’edició anterior, que vam comptar amb la inestimable col·laboració d’Eduardo Robles, que ens cedí, i ens cedeix en aquesta edició del 2019, algunes obres de la seva col·lecció particular, aquest any també volem retre homenatge a Francesc Puig, marxant i, sobretot, apassionat de l’art. Puig va admirar i ajudar a infinitat d’artistes durant la seva carrera professional, i més encara durant la seva trajectòria vital. Picasso, Andy Warhol o Barceló són tres noms vinculats a Puig, però n’hi ha hagut molts més. Amb la finalitat de commemorar el setè any de la seva defunció, i continuar amb el llegat de mecenatge de Francesc Puig, la seva família col·laborarà amb KRONOS ART BCN 2019 amb algunes de les obres més destacades de la seva col·lecció.

Siguiendo los pasos de la edición anterior, que contamos con la inestimable colaboración de Eduardo Robles, que nos cedió algunas obras de su colección particular, en esta de 2019 queremos rendir homenaje a Francesc Puig, marchante y, sobre todo, apasionado del arte. Puig admiró y ayudó a infinidad de artistas durante su carrera profesional, y más aún si cabe durante su trayectoria vital. Picasso, Andy Warhol o Barceló son tres nombres sonados vinculados a Puig, pero ha habido muchos otros. Con el fin de conmemorar el séptimo año de su fallecimiento, y continuar con el legado de mecenazgo de Francesc Puig, su familia colaborará con KRONOS ART BCN 2019 con algunas de las obras más destacadas de la colección.

Following the steps of the previous edition, we have the invaluable collaboration of Eduardo Robles, who gave us some works of his private collection, in this 2019 we want to pay tribute to Francesc Puig, a dealer and, above all, passionate about art. Puig admired and helped countless artists during his professional career, and even more so during his life career. Picasso, Andy Warhol or Barceló are three famous names linked to Puig, but there have been many others. In order to commemorate the seventh year of his death, and continue with Francesc Puig’s patronage legacy, his family will collaborate with KRONOS ART BCN 2019 with some of the most outstanding works in the collection.

Present

Immediatesa, vigència, actualitat. Tenim centenars de paraules en les nostres llengües per parlar del present: és el que vivim contínuament, en una concatenació infinita, i, alhora, es tracta d’una cosa perible, que tot just neix mor. I, tot i això, el temps verbal que més fem servir és el passat. Quina gran contradicció, i -molt probablement- què pèrdua de temps. Potser una bona idea sigui detenir-se per un moment i observar i observar-nos.

Inmediatez, vigencia, actualidad. Tenemos cientos de palabras en nuestras lenguas para hablar del presente: es lo que vivimos continuamente, en una concatenación infinita, y, a la vez, se trata de algo perecedero, que apenas nace muere. Y, a pesar de ello, el tiempo verbal que más empleamos es el pasado. Qué gran contradicción, y —muy probablemente— qué pérdida de tiempo. Quizá una buena idea sea detenerse por un momento y observar y observarnos.

Immediacy, validity, topicality. We have hundreds of words in our languages to talk about the present: it is what we live continuously, in an infinite concatenation, and, at the same time, it is something perishable, just born dies. And, despite this, the tense we use most is the past. What a great contradiction, and – very probably – what a waste of time. Perhaps a good idea is to stop for a moment and observe and observe.

2019 // Present /// Conferences & Talks

Future

Així, en aquesta secció, els protagonistes tornen a ser els nostres nens i nenes, les nostres certituds, les nostres promeses amb les quals durem a terme diferents activitats artístiques per d’aquesta manera obtenir com a resultat la seva peculiar interpretació de l’art mitjançant les seves pròpies creacions.

Per altra banda, comptarem amb els alumnes del tercer curs de l’Escola Drassanes de Barcelona, en una clara voluntat d’apostar per l’escola pública de qualitat per a tots i totes, i amb la ferma creença que el canvi es troba en les noves generacions.

Así, en esta sección, los protagonistas vuelven a ser nuestros niños y niñas, nuestras certidumbres, nuestras promesas, con los que realizaremos diferentes actividades artísticas para así obtener como resultado su peculiar interpretación del arte a través de sus propias creaciones.

Por otra parte, contaremos con los alumnos y alumnas del tercer curso de la Escola Drassanes de Barcelona, en una clara voluntad de apostar por la escuela pública de calidad y para todos y todas, y con la firme creencia de que el cambio se encuentra en las nuevas generaciones.

Thus, in this section, the protagonists are again our children, our certainties, our promises, with which we will create different artistic activities in order to obtain as a result their peculiar interpretation of art through their own creations.

On the other hand, we will also collaborate with the students of the third year of the Drassanes School of Barcelona, in a clear desire to support a high-quality public school ystem for everyone, with the firm belief that the change is in the new generations.

Documentary: Los artistas del futuro (2019)

Pinturas Escola Drassanes 3º A

Pinturas Escola Drassanes 3º B

About Us

Amb el convenciment que l’art ha mogut, mou i mourà el món, en aquesta nova edició de KRONOS, seguim apostant pel concepte que va portar a la del 2018 a crear fortes i intenses xarxes entre tots aquells que participaren en el projecte: el temps.

El temps és un concepte abstracte que només cobra sentit en el moment en el qual l’emmarquem dins uns límits. I en l’art aquesta característica no és una excepció: quan en l’art parlem de passat, acostumem a posar el focus en aquells artistes que impregnen la història i ens inspiren des del record, des d’un locus indefinit que edifiquem nosaltres mateixos; parlem de present i mirem al nostre voltant, a tot allò que ens inquieta, ens connecta i ens impulsa, ara, un moment tant efímer i a la vegada el més contundent, el més prenyat de sentit; i si ens referim al futur, ho fem —sempre— amb l’esperança posada en aquells que avui són la llavor.

D’aquesta manera, passat, present i futur un cop més conformen KRONOS ART BCN 2019. En aquesta nova edició, podrem seguir gaudint d’artistes, actuacions i activitats que ens portaran de la mà per aquest periple a través de l’art. I continuem apostant tant per artistes consolidats com per aquells que estan fent les seves primeres passes, així com per totes i cadascuna de les disciplines. I la raó no és cap altra que la nostra creença en què en la connexió d’aquests tres espais artificials del temps és on l’art cobra sentit projectant xarxes invisibles que alimenten quelcom de tant profund calat, i al mateix torn tant menystingut, com la cultura. Fem-la visible.

Con el convencimiento de que el arte ha movido, mueve y moverá el mundo, en esta nueva edición de KRONOS, seguimos apostando por el concepto que llevó a la de 2018 a crear fuertes e intensas redes entre todos aquellos que participaron en el proyecto: el tiempo.

El tiempo es un concepto abstracto que solo cobra sentido en el momento en el que lo enmarcamos dentro de unos límites. Y en el arte esta característica no es una excepción: cuando en arte hablamos de pasado, solemos poner el foco en aquellos artistas que impregnan la historia y nos inspiran desde el recuerdo, desde un locus indefinido que edificamos nosotros mismos; hablamos de presente y miramos a nuestro alrededor, a todo aquello que nos inquieta, nos conecta y nos impulsa, ahora, un momento tan efímero y a la vez el más contundente, el más preñado de sentido; y si nos referimos al futuro, lo hacemos —siempre— con la esperanza puesta en aquellos que hoy en día son la semilla.

Así, pasado, presente y futuro de nuevo conforman KRONOS ART BCN 2019. En esta nueva edición, podremos seguir disfrutando de artistas, actuaciones y actividades que nos llevarán de la mano por este periplo a través del arte. Y seguimos apostando tanto por artistas consolidados como por aquellos que están dando sus primeros pasos, así como por todas las disciplinas. Y la razón no es otra que nuestra creencia en que en la conexión de estos tres espacios artificiales del tiempo es donde el arte cobra sentido proyectando redes invisibles que alimentan algo de tanto calado, y a la vez tan ninguneada, como la cultura. Hagámosla visible.

With the conviction that art has moved, is moving and will keep on moving the world, in this new edition of KRONOS ART BCN we shall keep betting on the concept that led the 2018 edition to create strong and intense networks amongst all those who participated in the project: time.

Time is an abstract concept that only makes sense when we frame it within various boundaries. In art, this feature is no exception: in art, when we talk about the past, we usually focus on those artists who stand out in history and inspire us though their memory- from an indefinite locus that is built intrinsically. We talk about the present and we look around us, at everything that disturbs us, connects us and impels us, now, a moment so ephemeral and at the same time the most powerful, full of meaning; and when we refer to the future, we do so – always – placing our hope in those who today are the seed.

Thus, Past, Present and Future will once again make up KRONOS ART BCN 2019. In this new edition, we will be able to continue enjoying artists, performances and activities that will guide us through this artistic journey. We shall keep relying on both established artists as well as those who are taking their first steps, focusing on all different art disciplines. The reason is none other than the belief that in the connection of these three artificial spaces of time art makes sense by projecting invisible networks that feed something of so much depth, and at the same time so unnoticed, such as culture.
Let’s make it visible.

Team

Idea & Direction: Damián Pissarra

Production: Sara Morales Gonzalez & Edoardo Brodasca

Production Assistant: Abril Porta Igual

Curators: Macu Moran, Justin Case, Perro Manso & Damián Pissarra

Artwork Collection (present): Endzlab, montana gallery

Artworks Collection (past): Eduardo Robles & Francesc Puig

Future Area: ANT cultura y arte

Head of Schools Area: AktivitÄt bcn

Space: Arts Santa Mònica

Sponsor & Collaborations: Luis Costas & Damián Pissarra

Mounting: Arts Santa Mònica

Workshops: AktivitÄt bcn

Graphic Design: ANT comunicación visual.mdp

Texts: Victoria Cendagorta

Translation: Justin Case & Ivan Axerio

Communication and Press: Pat Comunicaciones

Assistants: Javi Soriano & Orlando Rojas