VÍCTOR ENRICH

Víctor Enrich – The fantastic fourbes
2018 – 58,5 x 58,5 cm
Oil on wood panel

[CA]

Sense cap mena de dubte, es pot afirmar que en Donald Trump
té una gran “virtut”: l’extranya capacitat d’atraure cap a ell mateix tot l’odi
del món amb suma facilitat. Tot i així, aquest odi recollit, lluny de
debilitar-lo, l’alimenta ja que se’n serveix com a trampolí privilegiat en
l’assoliment de les seves metes personals.

Independentment del mal que, objectivament, la seva escalada
al poder hagi pogut provocar, aquesta polarització de l’odi mundà cap a ell
arrossega un efecte col·lateral de conseqüències fins i tot més devastants, i
que no és altre que aconseguir fer passar per bons aquells que en realitat són
tot el contrari; persones que acabaran provocant més mal a la societat d’una
forma silenciosa i incessant.

Aquest és el retrat d’alguns d’ells.

[EN]

Without a doubt, we can assume that Donald Trump excels at
one thing: the strange quality of dragging to himself all the hate in the
world, with extreme ease. However, this accumulated hate, far from weaken him,
it feeds him since he ends up using it as a privileged springboard to attain
his personal goals.

Besides acknowledging the damage that, objectively, his rise
to power might have caused, this polarization of hate around him comes with a
more devastating collateral effect, which is to be able to make real villains
look as if they had never been villains at all; individuals that will end up
causing bigger damage to society in a silent but unceasing way.

This is the portrait of some of them.

[ES]

Sin ningún lugar a dudas, se puede afirmar que Donald Trump
atesora una gran “virtud”: la extraña capacidad de atraer hacia sí todo el odio
del mundo con suma facilidad. Sin embargo, este odio acumulado, lejos de debilitarle,
le alimenta ya que hace uso del mismo como trampolín privilegiado en la
consecución de sus metas personales.

Independientemente del daño que, objetivamente, su escalada
al poder haya podido provocar, esta polarización del odio mundando hacia él arrastra
un efecto colateral de consecuencias incluso más devastantes, y que no es otro
que el conseguir hacer pasar por “buenos” a aquellos que en realidad son
también villanos; personas que acabarán provocando un mayor daño a la sociedad
de una forma silenciosa e incesante.

Este es el retrato de algunos de ellos.