Ready
Kronos Art
Kronos Art
Kronos Art
Kronos Art

Program PDF

International Contemporary Art & Charity Festival

International Contemporary Art & Charity Festival

Observar el passat de l’ART sense censura i com el pròleg que antecedeix al PRESENT.
Ser conscients del paper de l’ARTISTA i de l’obra d’ART en el nostre PRESENT, sense jutjar, sense esbiaixar, sense imposar criteris, amb l’únic convenciment que el que estem creant, el que estem observant és el pròleg del FUTUR a l’ART.
Preservar que l’ART en el FUTUR continuï sent una eina de llibertat per a la societat; i que una societat sense artistes lliures d’expressar i mostrar la realitat sota la seva pròpia mirada, esdevindria una societat adoctrinada, manipulada, empobrida…
L’ART com a eina de transformació social. Així es mostra aquesta nova edició de KRONOS ART BCN. Una edició que a més, de nou torna a bolcar-se, no sols amb els artistes actuals, sinó amb l’entorn que els envolta, deixant petjada en les famílies més necessitades, en aquest cas, de la ciutat de Barcelona. Recaptant fons i aliments per els projectes socials #AAA (Actua Ajuda Alimenta) i Creart, i acostant l’art als més petits de les escoles de la ciutat.

To observe the past of ART uncensored and as the prologue that precedes the PRESENT.
Be aware of the role of the ARTIST and the work of ART in our PRESENT, without judging, without skewing, without imposing criteria, with the only conviction that what we are creating, what we are observing is the prologue of the FUTURE in ART.
Preserve that ART in the FUTURE keeps being a tool of freedom for society; and that a society without artists free to express and show the reality under their own gaze, would be an indoctrinated, manipulated, impoverished society…
ART as a tool for social transformation. So this is how this new edition of KRONOS ART BCN is manifested or shown. An edition that also, once again get involve, not only with current artists, but with the environment that surrounds them, making its impression on the most needy families, in this case, in the city of Barcelona. Raising funds and food for the #AAA (Actúa Ayuda Alimenta) and Creart social projects, and bringing art to the youngest of the schools in the city.

Observar el pasado del ARTE sin censura y como el prólogo que antecede al PRESENTE.
Ser conscientes del papel de ARTISTA y de la obra de ARTE en nuestro PRESENTE, sin juzgar, sin sesgar, sin imponer criterios, con el único convencimiento de que lo que estamos creando, lo que estamos observando es el prólogo del FUTURO en el ARTE.
Preservar que el ARTE en el FUTURO siga siendo una herramienta de libertad para la sociedad; y que una sociedad sin artistas libres de expresar y mostrar la realidad bajo su propia mirada, sería una sociedad adoctrinada, manipulada, empobrecida…
El ARTE como herramienta de transformación social. Así se muestra esta nueva edición de KRONOS ART BCN. Una edición que además, de nuevo vuelve a volcarse, no solo con los artistas actuales, sino con el entorno que les rodea, dejando huella en las familias más necesitadas, en este caso, de la ciudad de Barcelona. Recaudando fondos y alimentos para el proyecto social #AAA (Actúa Ayuda Alimenta) y Creart, y acercando el arte a los más pequeños de las escuelas de la ciudad.

IV EDICIÓ KRONOS ART BCN

Entre les moltes raons de ser de l’ART està la de ser eina de reflexió i transformació, està la d’emocionar, però, sobretot, està la d’inspirar. Hi ha obra d’artistes que no només inspiren als qui l’observen, sinó que també il·luminen als qui, com ell/es, creen Art. Llegats que ho canvien tot, construint una nova etapa en la història, tant en la de la seva disciplina artística, com en la resta de formats.

És el cas d’H.R. Giger, protagonista de l’àrea del Passat d’aquesta quarta edició de Kronos Art BCN, qui a més d’haver trencat barreres estètiques i iconogràfiques dels estàndards de l’Art, ha inspirat a múltiples generacions d’artistes plàstics, però també a cineastes, escriptors, músics… i fins i tot, ha canviat l’imaginari social sobre “lo fantàstic”.

Aquesta mirada transversal sobre el valor històric i emocional del llegat de l’Art, és la mateixa mirada amb la qual Kronos Art BCN mostra – des del seu origen- l’àrea del Present i Futur.

Una ocasió única per a observar sota una mateixa mirada, lo millor de la creació contemporània, independentment de les seves disciplines. Descobrir l’Art del Present en un mateix espai, sense discriminar i sense etiquetar; simplement oferint una oportunitat a la comunitat artística actual de mostrar-se en un mateix espai, i regalant-li al públic l’ocasió de gaudir d’això.

I aquesta mateixa mirada és amb la qual KRONOS acosta la història de l’Art a les futures generacions. Sense etiquetar-la, simplement mostrant-la de manera transversal als petits/tes de l’Esola Collaso i Gil, perquè els inspiri, els transformi, i perquè creïn art, i que així ells i elles ens deixin també la seva mirada, la seva transformació i el seu llegat. A més d’aquests collages, l’àrea del Futur compta també amb peces creades pels nens/nes amb els quals treballa l’ONG Creart, entitat que fa servir l’Art com a eina de transformació social, triada per a rebre en aquesta edició els beneficis econòmics del festival.

KRONOS ART BCN IV EDITION

Among the many reasons why ART exists lies the fact of being a tool for reflection and transformation, generating emotion, but, above all, inspiring. There are works by artists which not only inspire those who admire them, but also enlighten those who, like them, create. Legacies that change everything, building a new stage in history, both in their artistic discipline, and in others.

This is the case of H.R. Giger, protagonist of the Past Area of this 4th edition of Kronos Art BCN, who has not only broken aesthetic and iconographic barriers of Art standards, but has also inspired multiple generations of plastic artists, filmmakers, writers, musicians … changing even the social imaginary about “the fantastic.”

That transversal approach to the historical and emotional value of the Art legacy is the same aproach with which Kronos Art BCN shows -from its origin- the Present and Future Area.

A unique opportunity to observe under the same gaze, the best of contemporary creation, regardless of its disciplines. Discovering the Art of the Present in the same space, without discriminating or labeling; simply offering an opportunity to the current artistic community to show themselves in the same space and giving the public the opportunity to enjoy it.

That is the same approach used to bring the history of Art closer to future generations. Without labeling it, simply showing it in a transversal way to the little ones of the Escola Collaso and Gil, so that it inspires them, transforms them, so that they create; thus leaving us their look, their transformation and their legacy. In addition to their collages, the Future Area has pieces created by the children with whom the NGO Creart works, they are an entity that uses Art as a tool for social transformation, which has been chosen to receive the economic benefits of the festival in this edition.

IV EDICIÓN KRONOS ART BCN

Entre las muchas razones de ser del ARTE está la de ser herramienta de reflexión y transformación, está la de emocionar, pero, sobre todo, está la de inspirar. Y hay obra de artistas que no solo inspiran a quienes la observan, sino que también iluminan a quienes, como ellos/as, crean. Legados que lo cambian todo, construyendo una nueva etapa en la historia, tanto en la de su disciplina artística, como en otras.

Es el caso de H.R. Giger, protagonista del área del Pasado de esta IV edición de Kronos Art BCN, que no solo ha roto barreras estéticas e iconográficas de los estándares del Arte, sino que ha inspirado a múltiples generaciones de artistas plásticos, cineastas, escritores, músicos… cambiando hasta el imaginario social sobre “lo fantástico”.

Esa mirada transversal sobre el valor histórico y emocional del legado del Arte, es la misma mirada con la que Kronos Art BCN muestra -desde su origen- el área del Presente y Futuro.

Una ocasión única para observar bajo una misma mirada, lo mejor de la creación contemporánea, independientemente de sus disciplinas. Descubrir el Arte del Presente en un mismo espacio, sin discriminar y sin etiquetar; simplemente ofreciendo una oportunidad a la comunidad artística actual de mostrarse en un mismo espacio, y regalándole al público la ocasión de disfrutar de ello.

Y esa misma mirada es con la que acerca la historia del Arte a las futuras generaciones. Sin etiquetarla, simplemente mostrándola de manera transversal a los pequeños/as de la Escola Collaso y Gil, para que les inspire, les transforme, y para que creen; dejándonos así también ellos y ellas su mirada, su transformación y su legado. Además de sus collages, el área del Futuro cuenta con piezas creadas por los niños/as con los que trabaja la ONG Creart, entidad que usa Arte como herramienta de transformación social, escogida para recibir en esta edición los beneficios económicos del festival.

Creart

Creart és una ONG que treballa per millorar les condicions de vida dels infants, en contextos locals i internacionals, utilitzant l’art com a eina de transformació social. Treballem des de l’educació per a la justícia global, l’educació per la pau, l’equitat de gènere, la defensa dels drets humans i del medi ambient.

Els nostres projectes es concreten en tallers creatius amb infants i joves, així com en la formació de professorat d’escoles i instituts, d’educadors/es del lleure i de treballadors/es socials amb el fi de proporcionar-los noves eines per a l’acompanyament psicosocial dels infants i al seu entorn des de l’educació artística.

Recentment hem posat en marxa el projecte “Criança sota ocupació: les famílies de Deir AlBalah creen i s’apoderen” a la Franja de Gaza que té com a objectiu millorar la resiliència i la convivència, i promoure una cultura de pau per mitjà del foment de les relacions positives entre famílies i infants, d’acord amb l’exercici d’una criança respectuosa i la implicació comunitària i institucional al municipi de Deir AlBalah.

Creart is an NGO that works to improve the living conditions of children, in local and international contexts, using art as a tool for social transformation. We work from education for global justice, education for peace, gender equality, defense of human rights and the environment.

Our projects are carried out in creative workshops with children and young people, as well as in the training of school and institute teachers, leisure educators and social workers in order to provide them with new tools for the psychosocial accompaniment of children and its environment from artistic education.

We have recently launched the project “Raising Under Occupation: Deir AlBalah families create and empower” in the Gaza Strip which aims to improve resilience and coexistence, and promote a culture of peace by fostering positive relationships between families and children, in accordance with the exercise of respectful raising and community and institutional involvement in the municipality of Deir AlBalah.

Creart es una ONG que trabaja para mejorar las condiciones de vida de la infancia, en contextos locales e internacionales, utilizando el arte como herramienta de transformación social. Trabajamos desde la educación para la justicia global, la educación por la paz, la equidad de género, la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

Nuestros proyectos se concretan en talleres creativos con niños, niñas y jóvenes, así como en la formación de profesorado de escuelas e institutos, de educadores/as del ocio y de trabajadores/as sociales con el fin de proporcionarles nuevas herramientas para el acompañamiento psicosocial de la infancia y a su entorno desde la educación artística.

Recientemente hemos puesto en marcha el proyecto “Crianza bajo ocupación: las familias de Deir AlBalah crean y se empoderan” en la Franja de Gaza que tiene como objetivo mejorar la resiliencia y la convivencia, y promover una cultura de paz por medio del fomento de las relaciones positivas entre familias y niños/as, de acuerdo con el ejercicio de una crianza respetuosa y la implicación comunitaria e institucional en el municipio de Deir AlBalah.

Creart

Actúa Ayuda Alimenta

#AAA // Actua Ajuda Alimenta és una associació enfocada a fer costat a professionals del sector cultural i de les indústries creatives que arran de la pandèmia han entrat en una profunda crisi. Proveïm ajudes bàsiques, informació i connexions. Promovem iniciatives que activen l’àmbit laboral, amb la intenció de mantenir a flotació la Cultura i la gent que la fa possible.

Des d’Abril 2020 tenim activa la nostra acció Alimenta a la Cultura a Catalunya i Madrid, en la qual donem productes bàsics com són els aliments a treballadores/és del sector cultural que en aquests moments s’han quedat sense res. Alhora estem preparant fòrums per a poder trobar solucions efectives al tracte que rep la cultura en aquest país.

#AAA // Actúa Ayuda Alimenta is an association that focuses on providing assistance to all the professionals that belong to the cultural and creative industries that due to the global pandemic we are suffering, find themselves in a profound crisis. We are committed to provide them with basic aid, information and our network. We are also promoting initiatives to stimulate the activity, with the intention of sustaining our cultural sector, and the people that make it possible.

From April 2020th and through our “Alimenta la Cultura” campaign, targeted to Cataluña and Madrid, we provide basic aid like food to the workers of the cultural industries that run out of resources. At the same time, and on a different line of work, we are developing forums to discuss effective solutions to the situation that the culture is living in this coutnry.

#AAA // Actúa Ayuda Alimenta es una asociación enfocada en apoyar a profesionales del sector cultural y de las industrias creativas que a raíz de la pandemia han entrado en una profunda crisis. Proveemos ayudas básicas, información y conexiones. Promovemos iniciativas que activan el ámbito laboral, con la intención de mantener a flote la Cultura y la gente que la hace posible.

Desde Abril 2020 tenemos activa nuestra acción Alimenta a la Cultura en Cataluña y Madrid, en la que donamos productos básicos como son los alimentos a trabajadoras/es del sector cultural que en estos momentos se han quedado sin nada. A la vez estamos preparando foros para poder encontrar soluciones efectivas al trato que recibe la cultura en este país.

H.R Giger // Barcelona // Past

El poder transformador de l’Art a través de la inspiració i mirada única d’H.R. Giger; un dels creadors més fascinants del segle XX. El polifacètic artista suís és considerat com el mestre de l’art fantàstic i un dels més influents del panorama contemporani, amb molts vincles amb el simbolisme i el surrealisme. La figura de Giger s’associa immediatament amb la seva creació més famosa, el monstre protagonista de la pel·lícula Àlien, treball que va revolucionar la ciència-ficció i es va convertir en una de les icones més cèlebres del cinema contemporani. Però Giger és molt més que l’artista d’Àlien; és un artista plàstic, dibuixant, escultor i pintor, que compta amb un estil molt personal encunyat per ell mateix com biomecànic. Aquesta IV edició de Kronos Art BCN li rendeix tribut presentant la primera exposició individual de l’artista a Barcelona, comissariada per Carlos Arenas amb la col·laboració de Tom G Warrior (cantant de Celtic Frost i Triptykon) i el col·leccionista Marco Witzig. Les obres, cedides pel Museum HR Giger (Suïssa) i pel col·leccionista Marco Witzig reuneix més de 25 treballs de l’artista: pintures, dibuixos, escultures, concept art, peces de disseny, material audiovisual inèdit i curtmetratges.

The transformative power of Art through the inspiration and the unique vision of H.R. Giger; one of the most fascinating creators of the 20th century. The versatile Swiss artist is considered the master of fantastic art and one of the most influential on the contemporary scene, with many links to symbolism and surrealism. Giger’s figure is immediately associated with his most famous creation, the monster featured in the Alien film, a work that revolutionized science fiction and became one of the most famous icons of contemporary cinema. However, Giger is much more than the artist behind Alien. Above all, he is a plastic artist, illustrator, sculptor and painter, who has a very personal style coined by himself as biomechanical. This fourth edition of Kronos ART BCN pays tribute to this artist by presenting his first solo exhibition in Barcelona, curated by Carlos Arenas with the collaboration of Tom G. Warrior (singer of Celtic Frost and Triptykon) and the collector Marco Witzig. The artwork, courtesy of the Museum HR Giger (Switzerland) and the collector Marco Witzig, brings together more than 25 pieces: paintings, drawings, sculptures, concept art, design pieces, unpublished audiovisual material and short films.

El poder transformador del Arte a través de la inspiración y mirada única de H.R. Giger; uno de los creadores más fascinantes del siglo XX. El polifacético artista suizo está considerado como el maestro del arte fantástico y uno de los más influyentes del panorama contemporáneo, con muchos vínculos con el simbolismo y el surrealismo. La figura de Giger se asocia de inmediato con su creación más famosa, el monstruo protagonista de la película Alien, trabajo que revolucionó la ciencia ficción y se convirtió en uno de los iconos más célebres del cine contemporáneo. Pero Giger es mucho más que el artista de Alien. Ante todo, es un artista plástico, dibujante, escultor y pintor, que cuenta con un estilo muy personal acuñado por él mismo como biomecánico. Esta IV edición de Kronos Art BCN le rinde tributo presentando la primera exposición individual del artista en Barcelona, comisariada por Carlos Arenas con la colaboración de Tom G. Warrior (cantante de Celtic Frost y Triptykon) y el coleccionista Marco Witzig. Las piezas, cedidas por el Museum HR Giger (Suiza) y por el coleccionista Marco Witzig reúnen más de 25 trabajos del artista: pinturas, dibujos, esculturas, concept art, piezas de diseño, material audiovisual inédito y cortometrajes.

Tribute

Present

La IV edició de Kronos Art BCN reuneix més de 60 mirades genuïnes d’artistes de 15 nacionalitats en diferents formats i disciplines. Tots i totes reunides sota una única etiqueta: ser i crear l’Art del Present, inspirant i transformant el llegat de l’Art del Futur.

I davant elles, un públic descobridor. Un públic heterogeni que gaudeix des de la seva pròpia emoció de l’Art expressat a través de la fotografia, la pintura, l’escultura, l’art performatiu, el videoart, les creacions en NFT o la instal·lació. Posant en valor la creació contemporània i observant-la sense etiquetes.

The fourth edition of Kronos Art BCN brings together more than 60 genuine proposals by artists from 15 nationalities in different formats and disciplines. All of them gathered under a single label: being and creating the Art of the Present, inspiring and transforming the legacy for Future Art.

Before them, a discovering public. A heterogeneous audience that enjoys from their own emotions the Art expressed through photography, painting, sculpture, performative art, video art, NFT creations or installation. Pointing out the value of contemporary creation; and observing it without labels.

La IV edición de Kronos Art BCN reúne más de 60 miradas genuinas de artistas de 15 nacionalidades en diferentes formatos y disciplinas. Todos y todas reunidos bajo una única etiqueta: ser y crear el Arte del Presente, inspirando y transformando el legado del Arte del Futuro.

Y ante ellas, un público descubridor. Un público heterogéneo que disfruta desde su propia emoción del Arte expresado a través de la fotografía, la pintura, la escultura, el arte performativo, el videoarte, las creaciones en NFT o la instalación. Poniendo en valor la creación contemporánea y observándola sin etiquetas.

Future

De la mà d’un grup de nens i nenes d’entre 9 i 12 anys, tots i totes alumnes – en aquesta edició- de l’Escola Collaso i Gil del Districte de Ciutat Vella, descobrim l’autèntica mirada sense etiquetes de l’Art.

Fruit d’un taller impartit per l’equip de Kronos Art BCN, en l’àrea del Futur trobem en forma de peces en format collage, com aquests ciutadans i ciutadanes del futur s’acosten a l’art i artistes del Passat, per a mostrar-nos amb les seves interpretacions un univers infinit de mirades; regalant-nos amb la seva autenticitat l’oportunitat de gaudir de l’essència i l’emoció de l’Art de la manera més pura.

By the hand of a group of little ones between 9 and 12 years old, all of them students – in this edition – of the Escola Collaso i Gil from the District of Ciutat Vella, we discover the authentic vision without labels of Art.

Created in a workshop given by the Kronos Art BCN team, in the Future Area we find, through pieces in collage format, how these citizens of the future approach the art and artists of the Past, to show us with their interpretations an infinite universe of perspectives; giving us with their authenticity the opportunity to enjoy the essence and emotion of Art in the purest way.

De la mano de un grupo de pequeñas y pequeños de entre 9 y 12 años, todos y todas alumnos y alumnas – en esta edición- de la Escola Collaso i Gil del Distrito de Ciutat Vella, descubrimos la auténtica mirada sin etiquetas del Arte.

Fruto de un taller impartido por el equipo de Kronos Art BCN, en el área del Futuro descubriremos en forma de piezas en formato collage, como estos ciudadanos y cuidadanas del futuro se acercan al arte y artistas del Pasado, para mostrarnos con sus interpretaciones un universo infinito de miradas; regalándonos con su autenticidad la oportunidad de disfrutar de la esencia y la emoción del Arte de la manera más pura.

Documentary: Els Artistes de l’Futur 2021

About Us

El temps és un concepte abstracte que només cobra sentit en el moment en el qual l’emmarquem dins uns límits. I en l’art aquesta característica no és una excepció: quan en l’art parlem de passat, acostumem a posar el focus en aquells artistes que impregnen la història i ens inspiren des del record, des d’un locus indefinit que edifiquem nosaltres mateixos; parlem de present i mirem al nostre voltant, a tot allò que ens inquieta, ens connecta i ens impulsa, ara, un moment tant efímer i a la vegada el més contundent, el més prenyat de sentit; i si ens referim al futur, ho fem —sempre— amb l’esperança posada en aquells que avui són la llavor.

Time is an abstract concept that only makes sense when we frame it within various boundaries. In art, this feature is no exception: in art, when we talk about the past, we usually focus on those artists who stand out in history and inspire us though their memory- from an indefinite locus that is built intrinsically. We talk about the present and we look around us, at everything that disturbs us, connects us and impels us, now, a moment so ephemeral and at the same time the most powerful, full of meaning; and when we refer to the future, we do so – always – placing our hope in those who today are the seed.

El tiempo es un concepto abstracto que solo cobra sentido en el momento en el que lo enmarcamos dentro de unos límites. Y en el arte esta característica no es una excepción: cuando en arte hablamos de pasado, solemos poner el foco en aquellos artistas que impregnan la historia y nos inspiran desde el recuerdo, desde un locus indefinido que edificamos nosotros mismos; hablamos de presente y miramos a nuestro alrededor, a todo aquello que nos inquieta, nos conecta y nos impulsa, ahora, un momento tan efímero y a la vez el más contundente, el más preñado de sentido; y si nos referimos al futuro, lo hacemos —siempre— con la esperanza puesta en aquellos que hoy en día son la semilla.

IDEA & DIRECTION:DAMIÁN PISSARRA

PRODUCTION: ASOC. ANT CULTURA Y ARTE 2018

ADVISER: LLUÍS COSTA

ORGANIZATION: SARA MORALES

CURATORS: DAMIÁN PISSARRA, JUSTIN CASE, MACU MOMA, PERRO MANSO & CARLOS ARENAS

ARTWORK COLLECTION (PAST): MUSEUM HR GIGER & MARCO WITZIG

FUTURE AREA: ASOC. ANT CULTURA Y ARTE

WORKSHOPS: AKTIVITÄT BCN

MOUNTING: ARTS SANTA MÒNICA

TRANSPORT: TTI

GRAPHIC DESIGN: ANT COMUNICACIÓN VISUAL.MDP

WEB SITE: COREOGRAPHIX

PRINTING: MARC MARTÍ

TEXTS: PAT COMUNICACIONES

TRANSLATION: JUSTIN CASE & PAT COMUNICACIONES

COMMUNICATION AND PRESS: PAT COMUNICACIONES

COMMUNITY MANAGER: SARA MORALES

Donations

Kronos Art necessita del teu suport per seguir creixent. Les col·laboracions rebudes aquest any seran donades a l’ONG Creart per al seu projecte “Criança sota ocupació”. Tot l’equip de Kronos Art està molt agraït de la teva presència a aquest festival.

Kronos Art needs your support to continue growing. The contributions received this year will be donated to the NGO Creart for its project “Raising under occupation”. The entire Kronos Art team is very grateful for your presence at this festival.

Kronos Art necesita de tu apoyo para seguir creciendo. Las colaboraciones recibidas este año serán donadas a la ONG Creart para su proyecto “Crianza bajo ocupación”. Todo el equipo de Kronos Art está muy agradecido de tu presencia en este festival.

  • BITCOIN – 3LRjQQqV7FwwefZiC2VB2UQuB2HH7f1MVJ
  • ETHEREUM – 0xfe2bC4615B2a3909a10E797789D6c6866863dbF3
  • LITECOIN – MESBGmP2HkYP7kD88aHz4nnqRW2L89ti3c
  • DOGECOIN – D7tt7QMUBBof5NjaBz3QRCXGJrxq2ymWaY
  • MONERO – 84JqAnniLBDib6nZacuchpJrzwNy4Y8RYM6yq7CLfjjzWdzv7VQdfaG5bX6Cn5LjUD52NwujnD4BgF1A3612u3LwCUjaZ4o
Donate Bitcoin

Kronos Bitcoin

Donate Ethereum

Donate Dogecoin

Donate Litecoin

Donate Monero

Donate PayPal