SHAHRAM ENTEKHABI & GHAZALEH SEIDABADI

SHAHRAM ENTEKHABI & GHAZALEH SEIDABADI 1963,Berlin/1996,Tehran

Instigator

18’ 00” / 2021 –

– video art / video creation