Ready
Kronos Art
Kronos Art
Kronos Art
Kronos Art

Program PDF

International Contemporary Art & Charity Festival

International Contemporary Art & Charity Festival

Observar el passat de l’ART sense censura i com el pròleg que antecedeix al PRESENT.
Ser conscients del paper de l’ARTISTA i de l’obra d’ART en el nostre PRESENT, sense jutjar, sense esbiaixar, sense imposar criteris, amb l’únic convenciment que el que estem creant, el que estem observant és el pròleg del FUTUR a l’ART.
Preservar que l’ART en el FUTUR continuï sent una eina de llibertat per a la societat; i que una societat sense artistes lliures d’expressar i mostrar la realitat sota la seva pròpia mirada, esdevindria una societat adoctrinada, manipulada, empobrida…
L’ART com a eina de transformació social. Així es mostra aquesta nova edició de KRONOS ART BCN. Una edició que a més, de nou torna a bolcar-se, no sols amb els artistes actuals, sinó amb l’entorn que els envolta, deixant petjada en les famílies més necessitades, en aquest cas, de la ciutat de Barcelona. Recaptant fons i aliments per al projecte social AAA ( Actua Ajuda Alimenta), i acostant l’art als més petits de les escoles de la ciutat.

To observe the past of ART uncensored and as the prologue that precedes the PRESENT.
Be aware of the role of the ARTIST and the work of ART in our PRESENT, without judging, without skewing, without imposing criteria, with the only conviction that what we are creating, what we are observing is the prologue of the FUTURE in ART.
Preserve that ART in the FUTURE keeps being a tool of freedom for society; and that a society without artists free to express and show the reality under their own gaze, would be an indoctrinated, manipulated, impoverished society…
ART as a tool for social transformation. So this is how this new edition of KRONOS ART BCN is manifested or shown. An edition that also, once again get involve, not only with current artists, but with the environment that surrounds them, making its impression on the most needy families, in this case, in the city of Barcelona. Raising funds and food for the AAA social project (Actúa Ayuda Alimenta), and bringing art to the youngest of the schools in the city.

Observar el pasado del ARTE sin censura y como el prólogo que antecede al PRESENTE.
Ser conscientes del papel de ARTISTA y de la obra de ARTE en nuestro PRESENTE, sin juzgar, sin sesgar, sin imponer criterios, con el único convencimiento de que lo que estamos creando, lo que estamos observando es el prólogo del FUTURO en el ARTE.
Preservar que el ARTE en el FUTURO siga siendo una herramienta de libertad para la sociedad; y que una sociedad sin artistas libres de expresar y mostrar la realidad bajo su propia mirada, sería una sociedad adoctrinada, manipulada, empobrecida…
El ARTE como herramienta de transformación social. Así se muestra esta nueva edición de KRONOS ART BCN. Una edición que además, de nuevo vuelve a volcarse, no solo con los artistas actuales, sino con el entorno que les rodea, dejando huella en las familias más necesitadas, en este caso, de la ciudad de Barcelona. Recaudando fondos y alimentos para el proyecto social AAA (Actúa Ayuda Alimenta), y acercando el arte a los más pequeños de las escuelas de la ciudad.

Actúa Ayuda Alimenta

#AAA // Actua Ajuda Alimenta és una associació enfocada a fer costat a professionals del sector cultural i de les indústries creatives que arran de la pandèmia han entrat en una profunda crisi. Proveïm ajudes bàsiques, informació i connexions. Promovem iniciatives que activen l’àmbit laboral, amb la intenció de mantenir a flotació la Cultura i la gent que la fa possible.

Des d’Abril 2020 tenim activa la nostra acció Alimenta a la Cultura a Catalunya i Madrid, en la qual donem productes bàsics com són els aliments a treballadores/és del sector cultural que en aquests moments s’han quedat sense res. Alhora estem preparant fòrums per a poder trobar solucions efectives al tracte que rep la cultura en aquest país.

#AAA // Actúa Ayuda Alimenta is an association that focuses on providing assistance to all the professionals that belong to the cultural and creative industries that due to the global pandemic we are suffering, find themselves in a profound crisis. We are committed to provide them with basic aid, information and our network. We are also promoting initiatives to stimulate the activity, with the intention of sustaining our cultural sector, and the people that make it possible.

From April 2020th and through our “Alimenta la Cultura” campaign, targeted to Cataluña and Madrid, we provide basic aid like food to the workers of the cultural industries that run out of resources. At the same time, and on a different line of work, we are developing forums to discuss effective solutions to the situation that the culture is living in this coutnry.

#AAA // Actúa Ayuda Alimenta es una asociación enfocada en apoyar a profesionales del sector cultural y de las industrias creativas que a raíz de la pandemia han entrado en una profunda crisis. Proveemos ayudas básicas, información y conexiones. Promovemos iniciativas que activan el ámbito laboral, con la intención de mantener a flote la Cultura y la gente que la hace posible.

Desde Abril 2020 tenemos activa nuestra acción Alimenta a la Cultura en Cataluña y Madrid, en la que donamos productos básicos como son los alimentos a trabajadoras/es del sector cultural que en estos momentos se han quedado sin nada. A la vez estamos preparando foros para poder encontrar soluciones efectivas al trato que recibe la cultura en este país.

Past

Al desconstruir el passat a través de l’art, furguem entre emocions i baixes passions, justícies i injustícies, secrets i confessions, i entre – en definitiva- les relacions i els desitjos de totes aquelles generacions d’humans que ens han precedit al llarg de la història. Germans llunyans captats a través de les diferents mirades dels seus artistes coetanis i el llegat dels quals ens ha arribat al present. Perquè com un dels personatges de William Shakespeare en ‘La Tempestat’ va dir: ‘El que és passat és pròleg’.

Així entenem el passat en KRONOS ART BCN 2020; com el pròleg del nostre PRESENT.

By deconstructing the past through art, we pry between emotions and low passions, justice and injustice, secrets and confessions, and between – in conclusion – the relationships and desires of all those generations of humans who have preceded us throughout history. Distant brothers grabbed through the different views of their coetaneous artists and whose legacy has reached us in the present. Because as one of William Shakespeare’s characters in ‘The Tempest’ said: ‘What is past is prologue’.

Thus we understand the past at KRONOS ART BCN 2020; as the prologue to our PRESENT.

Al deconstruir el pasado a través del arte, escarbamos entre emociones y bajas pasiones, justicias e injusticias, secretos y confesiones, y entre – en definitiva- las relaciones y los deseos de todas aquellas generaciones de humanos que nos han precedido a lo largo de la historia. Hermanos lejanos captados a través de las diferentes miradas de sus artistas coetáneos y cuyo legado nos ha llegado al presente. Porque como uno de los personajes de William Shakespeare en ‘La Tempestad’ dijo: ‘Lo que es pasado es prólogo’.

Así entendemos el pasado en KRONOS ART BCN 2020; como el prólogo de nuestro PRESENTE.

Present

Convertir-nos en activistes culturals. Agafant les regnes de com expressar-nos i sobre què expressar-nos a través del art; i fer-ho sent peces claus per a la llibertat de creació, prenent consciència com a espectadors, com pensadors, com a artistes, com a espècie.

KRONOS ART BCN 2020 és una aposta per la llibertat de la societat a través de la llibertat del artista; lliure de captar tot allò que li interessa i l’envolta, sense por a ser jutjat i sense jutjar als protagonistes de les seves obres. Lliure de SER en tots els aspectes que ens fa humans, convertint així el PRESENT, en el pròleg d’un món FUTUR ple de diversitat.

Becoming cultural activists. Taking the reins of how to express ourselves and about what to express ourselves through art; and to do so by being key pieces for the freedom of creation, becoming aware as spectators, as thinkers, as artists, as a species.

KRONOS ART BCN 2020 is a wager to the freedom of society through the freedom of the artist; free to catch everything that interests and surrounds them, without fear of being judged and without judging the protagonists of their artwork. Free to BE in all the aspects that make us human, thus turning the PRESENT into the prologue of a FUTURE world full of diversity.

Convertirnos en activistas culturales. Cogiendo las riendas de cómo expresarnos y sobre qué expresarnos a través del arte; y hacerlo siendo piezas claves para la libertad de creación, tomando conciencia como espectadores, como pensadores, como artistas, como especie.

KRONOS ART BCN 2020 es una apuesta por la libertad de la sociedad a través de la libertad de artista; libre de captar todo aquello que le interesa y le rodea, sin miedo a ser juzgado y sin juzgar a los protagonistas de sus obras. Libre de SER en todos los aspectos que nos hace humanos, convirtiendo así el PRESENTE, en el prólogo de un mundo FUTURO lleno de diversidad.

Future

Edició rere edició, KRONOS ART BCN, cerca acostar l’ART als ciutadans del FUTUR. L’objectiu? Que entenguin el valor de l’ART i la figura de l’ARTISTA en la societat. L’ART com a eina de crítica social i com un mapa de diversitat cultural. De nou KRONOS s’acostarà a les escoles de la ciutat comtal per a compartir amb els més petits el valor de l’ART del PASSAT, perquè entenguin la importància de l’art en el seu PRESENT, i ho gaudeixin , ho comprenguin i ho preservin en el FUTUR.
Per altra banda, comptarem amb els alumnes del tercer curs de l’Escola Drassanes de Barcelona, en una clara voluntat d’apostar per l’escola pública de qualitat per a tots i totes, i amb la ferma creença que el canvi es troba en les noves generacions.

Edition after edition, KRONOS ART BCN, seeks to bring ART closer to the citizens of the FUTURE. The objective? That they understand the value of ART and the figure of the ARTIST in society. ART as a tool for social criticism and as a map of cultural diversity. Once again, KRONOS ART BCN will approach to the schools of (the Condal City) the city of Barcelona to share with the little ones the value of ART from the PAST, so they understand the importance of art in their PRESENT, and enjoy it, understand it and preserve it in the FUTURE.
Por otra parte, contaremos con los alumnos y alumnas del tercer curso de la Escola Drassanes de Barcelona, en una clara voluntad de apostar por la escuela pública de calidad y para todos y todas, y con la firme creencia de que el cambio se encuentra en las nuevas generaciones.

Edición tras edición, KRONOS ART BCN, busca acercar el ARTE a los ciudadanos del FUTURO. ¿El objetivo? Que entiendan el valor del ARTE y la figura del ARTISTA en la sociedad. El ARTE como herramienta de crítica social y como un mapa de diversidad cultural. De nuevo KRONOS ART BCN se acercará a las escuelas de la ciudad condal para compartir con los más pequeños el valor del ARTE del PASADO, para que entiendan la importancia del arte en su PRESENTE, y lo disfruten, lo comprendan y lo preserven en el FUTURO.
On the other hand, we will also collaborate with the students of the third year of the Drassanes School of Barcelona, in a clear desire to support a high-quality public school ystem for everyone, with the firm belief that the change is in the new generations.

Documentary: Els Artistes de l’Futur 2020

Associació Gabella – Casal Estiu

About Us

El temps és un concepte abstracte que només cobra sentit en el moment en el qual l’emmarquem dins uns límits. I en l’art aquesta característica no és una excepció: quan en l’art parlem de passat, acostumem a posar el focus en aquells artistes que impregnen la història i ens inspiren des del record, des d’un locus indefinit que edifiquem nosaltres mateixos; parlem de present i mirem al nostre voltant, a tot allò que ens inquieta, ens connecta i ens impulsa, ara, un moment tant efímer i a la vegada el més contundent, el més prenyat de sentit; i si ens referim al futur, ho fem —sempre— amb l’esperança posada en aquells que avui són la llavor.

Time is an abstract concept that only makes sense when we frame it within various boundaries. In art, this feature is no exception: in art, when we talk about the past, we usually focus on those artists who stand out in history and inspire us though their memory- from an indefinite locus that is built intrinsically. We talk about the present and we look around us, at everything that disturbs us, connects us and impels us, now, a moment so ephemeral and at the same time the most powerful, full of meaning; and when we refer to the future, we do so – always – placing our hope in those who today are the seed.

El tiempo es un concepto abstracto que solo cobra sentido en el momento en el que lo enmarcamos dentro de unos límites. Y en el arte esta característica no es una excepción: cuando en arte hablamos de pasado, solemos poner el foco en aquellos artistas que impregnan la historia y nos inspiran desde el recuerdo, desde un locus indefinido que edificamos nosotros mismos; hablamos de presente y miramos a nuestro alrededor, a todo aquello que nos inquieta, nos conecta y nos impulsa, ahora, un momento tan efímero y a la vez el más contundente, el más preñado de sentido; y si nos referimos al futuro, lo hacemos —siempre— con la esperanza puesta en aquellos que hoy en día son la semilla.

Idea & Direction: Damián Pissarra
Production: Asoc. ANT cultura y arte 2018
Adviser: Lluís Costa
Curators: Damián Pissarra, Justin Case, Macu Moma & Perro Manso
Artwork Collection (past): colección olorVISUAL
Future Area: Asoc. ant cultura y arte
Workshops: AktivitÄt bcn
Mounting: Arts Santa Mònica
Graphic Design: ANT comunicación visual.mdp
Website: Coreographix
Printing: Marc Martí
Texts: Pat Comunicaciones
Translation: Justin Case, Sara Morales & Ivan Axerio
Communication and Press: Pat Comunicaciones
Community Manager: Sara Morales & Jeannette Gavino Morales