LUIS FERNANDES

DIMECRES / WEDNESDAY / MIÉRCOLES 25

19:30h – Tala | The rhythm of gods / 39 min – Documental – 2011

[ca]

Tala | The rhythm of gods és doncs un viatge a un univers indescriptible que s’acosta subjectivament a una petita part de l’univers musical hindú. Entre dins i fora la veritat és que la música és un mitjà per parlar amb la nostra ànima.

La pel·lícula és bàsicament el resultat d’un viatge per conèixer músics de l’Índia i amb l’objectiu d’explorar visió sobre la música índia i sobre com es connecta amb l’univers sagrat de la cultura hindú.

Per tal de connectar i entendre alguns processos de la música índia d’una manera lliure i espontània, vam descobrir durant el viatge musical que en la cultura hindú, sobretot la música clàssica hindú, Tala significava el ritme, el pols de la vida i l’experiència d’espiritualitat a través de la música, prenent com a símbol de devoció, amor i llibertat la base de la relació entre la música i l’ésser humà.

[en]

Tala | The rhythm of gods es, por lo tanto, un viaje a un universo indescriptible que se acerca subjetivamente a una pequeña parte del universo musical hindú. Entre adentro y afuera, la verdad es que la música es un medio de hablar con nuestra alma.

La película es básicamente el resultado de un viaje para conocer a músicos de la India y con el objetivo de explorar su visión sobre la música india y cómo está conectada con el universo sagrado de la cultura hindú.

Para conectar y comprender algunos procesos en las músicas indias de manera libre y espontánea, descubrimos durante el viaje musical que en la cultura hindú, especialmente en la música clásica hindú, Tala significaba el ritmo, el pulso de la vida y la experiencia espiritual a través de la música. tomando como símbolo de devoción, amor y libertad que subyace en la relación entre la música y el ser humano.

[es]

Tala | Rhythms of the gods is therefore a trip to an indescribable universe that approaches subjectively a small part of the Hindu musical universe. Between inside and outside the truth is that music is a means of talking with our soul. 

The film is basically a result of a trip to meet musicians from India and with the aim to explore there vision about Indian music and  how it is connected with the sacred universe of the Hindu Culture.

In order to connect and understand some processes in Indian musics in a freely and spontaneously way, we discovered during the musical journey that in Hindu culture, especially Hindu classical music, Tala meant the rhythm, the pulse of life and the spirituality experience through music, taking as a symbol of devotion, love and freedom that underlies the relationship between music and Human being.

Link: https://luisffernandes.wixsite.com/filmmakerandmusician?fbclid=IwAR313C2lfLXT8m5u-7YMMC1aS-KbUIXpDSsNwAjvCo9YKd6JwxOtjZ4grqA