ERNEST ZACHAREVIC

Ernest Zacharevic –
Moon River
– 2014 – 58 cm diameter
painting / Spray Paint and Oil on found object –

Montana Gallery Collection

[ca]       

Artista que combina tècniques de belles arts amb una passió per crear art a l’aire lliure. L’experimentació es troba en el cor de l’estil d’Ernest, sent l’única constant la dedicació als seus conceptes sempre canviants. Amb idees pioneres, elimina la restricció dels límits artístics, movent-se lliurement entre les disciplines de pintura a l’oli, stencil i espráis, instal·lació i escultura.
L’interès principal d’Ernest és la relació entre l’art i el paisatge urbà, ambconceptes que sovint evolucionen com a part d’una resposta espontània a l’entorn immediat, la comunitat i la cultura.

[en]     

Artist who combines fine art techniques with a passion for creating art outdoors. Experimentation lies at the heart of Ernest’s style, with the only constant being the dedication to his ever-changing concepts. With ideas leading the way, he removes the restriction of artistic boundaries, moving freely between the disciplines of oil painting, stencil and spray, installation and sculpture.
Ernest’s primary interest is the relationship between art and the urban landscape, with concepts often evolving as part of a spontaneous response to the immediate environment, the community, and culture.

[es]      

Artista que combina técnicas de bellas artes con una pasión por crear arte al aire libre. La experimentación se encuentra en el corazón del estilo de Ernest, siendo la única constante la dedicación a sus conceptos siempre cambiantes. Con ideas pioneras, elimina la restricción de los límites artísticos, moviéndose libremente entre las disciplinas de pintura al óleo, stencil y espráis, instalación y escultura.
El interés principal de Ernest es la relación entre el arte y el paisaje urbano, con conceptos que a menudo evolucionan como parte de una respuesta espontánea al entorno inmediato, la comunidad y la cultura.