ANTIDOTO28

DIJOUS / THURSDAY / JUEVES 19

20:40 hs – Antidoto28 / Live · Fashion _ ESPAI BALCÓ

[ca]       

rojecte gràfic d’il·lustracions serigrafiadas en roba. Tracta sobre la possibilitat que les persones podrien estar sent exposades, sense saber-ho, a la manipulació dels seus sistemes nerviosos. 

S’ha demostrat que el cervell humà pot ser estimulat a través de pulsacions de determinades freqüències electromagnètiques, aquestes poden ser emeses per aparells de pantalla o de ràdio-freqüències provocant ressonància sensorials fisiològiques en l’humà. Mitjançant un simple programa és possible manipular el sistema nerviós d’un subjecte a nivell subliminal mostrant imatges incrustades o superposades que modulen el flux de les ones, ja sigui amb un senyal de ràdio-freqüència o vídeo. (Palès US6506148B2).

Estem sent manipulats? Per a què? A benefici de qui?

[en]      

Mindcontrol is a graphic project of screen-printed illustrations on clothes. It is about the possibility that people might be being exposed, without knowing it, to the manipulation of their nervous systems.

It has been shown that the human brain can be stimulated through pulsations of certain electromagnetic frequencies, these can be emitted by screen or radio-frequency devices causing physiological sensory resonance in humans. Through a simple program it is possible to manipulate the nervous system of a subject at the subliminal level by displaying embedded or superimposed images that modulate the flow of the waves, either with a radio-frequency signal or video. (US 6506148B2).

Are we being manipulated? For what? For whose benefit?

[es]       

Mindcontrol es un proyecto gráfico de ilustraciones serigrafiadas en ropa. Trata sobre la posibilidad de que las personas podrían estar siendo expuestas, sin saberlo, a la manipulación de sus sistemas nerviosos. 

Se ha demostrado que el cerebro humano puede ser estimulado a través de pulsaciones de determinadas frecuencias electromagnéticas, éstas pueden ser emitidas por aparatos de pantalla o de radio-frecuencias provocando resonancia sensoriales fisiológicas en el humano. Mediante un simple programa es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto a nivel subliminal mostrando imágenes incrustadas o superpuestas que modulan el flujo de las ondas, ya sea con una señal de radio-frecuencia o vídeo. (Patente US6506148B2).

¿Estamos siendo manipulados? ¿Para qué? ¿A beneficio de quién?

Link: https://www.antidoto28.com