Skip to main content

INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART & CHARITY FESTIVAL

Kronos Art entén l’art contemporani com una forma d’expressió artística que té com a objectiu transmetre reflexions sobre la realitat social i cultural de l’època en què es crea i la seva evolució fins a temes actuals que reflecteixen la complexitat i diversitat de la societat actual.

El festival és una mostra fascinant de la creativitat en la seva màxima expressió, que s’emmarca en una temàtica que sempre ha estat recurrent en el món de l’art: el Temps. Però no es tracta d’una reflexió abstracta o teòrica sobre la temporalitat, sinó d’una exploració vivencial i emotiva, generant una connexió amb l’espectador de manera multidisciplinària.

Dividit en tres àrees expositives, cadascuna representa una etapa important en l’evolució de l’art. La primera àrea, «Passat», ens porta a explorar l’obra de grans artistes que han deixat una empremta duradora en el món de l’art urbà i el graffiti.

La segona àrea, «Present», ens mostra com els artistes estan abordant i responent als desafiaments i canvis en el nostre món actual, mitjançant una àmplia gamma de tècniques i enfocaments creatius que abasten des del realisme fins a l’abstracció i l’experimentació.

Pel que fa a l’àrea del «Futur», ens trobem amb una emocionant mostra de noves generacions d’artistes les obres dels quals revelen frescor i espontaneïtat. Amb la seva mirada innocent i la seva creativitat sense límits, aquests joves ens conviden a somiar i imaginar un futur en què l’art es converteixi en un mitjà d’expressió lliure i accessible per a tothom.

En conjunt, l’obra de tots aquests artistes desafia les nostres idees preconcebudes sobre què és l’art i ens porta a qüestionar com veiem el món i a nosaltres mateixos en ell. Apreciar la diversitat d’enfocaments i perspectives que poden sorgir al voltant d’un mateix tema, l’evolució de l’art en el temps.

Kronos Art understands contemporary art as a form of artistic expression that aims to transmit reflections on the social and cultural reality of the time in which it is created and its evolution to current issues that reflect the complexity and diversity of today’s society.

The festival is a fascinating sample of creativity at its best, which is framed in a theme that has always been recurring in the world of art: Time. But it is not an abstract or theoretical reflection on temporality, but an experiential and emotional exploration, generating a connection with the spectator in a multidisciplinary way.

Divided into three exhibition areas, each one represents an important stage in the evolution of art. The first area, «Past», leads us to explore the work of great artists who have left a lasting mark on the world of street art and graffiti.

The second area, «Present», shows us how artists are addressing and responding to the challenges and changes in our world today, through a wide range of techniques and creative approaches ranging from realism to abstraction and experimentation.

As for the «Future» area, we find an exciting exhibition of new generations of artists whose works reveal freshness and spontaneity. With their innocent gaze and limitless creativity, these young people invite us to dream and imagine a future in which art becomes a means of expression that is free and accessible to all.

Altogether, the work of all these artists challenges our preconceived ideas about what art is and leads us to question how we see the world and ourselves in it. It also helps us appreciate the diversity of approaches and perspectives that can arise around the same theme, the evolution of art over Time.

Kronos Art entiende el arte contemporáneo como una forma de expresión artística que tiene como objetivo transmitir reflexiones sobre la realidad social y cultural de la época en la que se crea y su evolución hasta temas actuales que reflejan la complejidad y diversidad de la sociedad actual.

El festival, es una muestra fascinante de la creatividad en su máxima expresión, que se enmarca en una temática que siempre ha sido recurrente en el mundo del arte: el Tiempo. Pero no se trata de una reflexión abstracta o teórica sobre la temporalidad, sino de una exploración vivencial y emotiva, generando una conexión con el espectador de manera multidisciplinaria.

Dividido en tres áreas expositivas, cada una representa una etapa importante en la evolución del arte. La primera área, «Pasado», nos lleva a explorar la obra de grandes artistas que han dejado una huella duradera en el mundo del arte urbano y el graffiti.

La segunda área, «Presente», nos muestra cómo los artistas están abordando y respondiendo a los desafíos y cambios en nuestro mundo actual, a través de una amplia gama de técnicas y enfoques creativos que abarcan desde el realismo hasta la abstracción y la experimentación.

En cuanto al área del «Futuro», nos encontramos con una emocionante muestra de nuevas generaciones de artistas cuyas obras revelan frescura y espontaneidad. Con su mirada inocente y su creatividad sin límites, estos jóvenes nos invitan a soñar y a imaginar un futuro en el que el arte se convierte en un medio de expresión libre y accesible para todos.

En conjunto, la obra de todos estos artistas desafía nuestras ideas preconcebidas sobre lo que es el arte y nos lleva a cuestionar cómo vemos el mundo y a nosotros mismos en él. Apreciar la diversidad de enfoques y perspectivas que pueden surgir alrededor de un mismo tema, la evolución del arte en el tiempo.


PAST

El graffiti i l’art urbà han evolucionat al llarg dels anys, passant de ser vistos com una forma de vandalisme a ser acceptats com una forma legítima d’expressió artística. Artistes que han utilitzat els carrers i espais públics com els seus quadres, transformant el quotidià en extraordinari. Cada un d’ells, amb diferents influències i tècniques, han creat composicions úniques i provocadores, que ens conviden a reflexionar sobre la relació entre el temps i la vida, el canvi i la permanència, la memòria i l’oblit.

Fusionant aquests artistes, trobem una diversitat d’expressions que reflexionen sobre la fugacitat del temps, el llegat que deixem i la importància del present. Des de l’estil propi de Dare i la seva determinació en la història, fins a l’impacte deixat pel jove talent Julione Tapas en el graffiti. Muelle, pioner influent, amb el seu estil distintiu a Madrid. Richard Hambleton ens parla de la fugacitat de la vida, mentre que Hyuro trenca la linealitat del temps. Keith Haring celebra el moment present i Miss. Tic mostra la fragilitat de l’amor.

Aquest conjunt d’obres ens endinsa en els inicis del graffiti i l’art urbà, per descobrir com aquest moviment ha evolucionat fins a convertir-se en una de les corrents artístiques més destacades en l’actualitat.

Graffiti and urban art have evolved over the years, transitioning from being seen as a form of vandalism to being accepted as a legitimate form of artistic expression. Street artists have used the streets and public spaces as their canvases, transforming the mundane into the extraordinary. Each one of them, with different influences and techniques, has created unique and provocative compositions that invite us to contemplate the relationship between time and life, change and permanence, memory and oblivion.

By merging these artists, we encounter a diversity of expressions that reflect on the fleeting nature of time, the legacy we leave behind, and the importance of the present. From Dare’s distinctive style and determination in history to the impact left by the young talent Julione Tapas in graffiti. Muelle, an influential pioneer, with his distinctive style in Madrid. Richard Hambleton speaks to us about the transience of life, while Hyuro disrupts the linearity of time. Keith Haring celebrates the present moment, and Miss. Tic portrays the fragility of love.

This collection of artworks takes us into the origins of graffiti and urban art, revealing how this movement has evolved to become one of the most prominent artistic trends today.

El graffiti y el arte urbano han evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser vistos como una forma de vandalismo a ser aceptados como una forma legítima de expresión artística. Artistas que han utilizado las calles y espacios públicos como sus lienzos, transformando lo mundano en extraordinario. Cada uno de ellos/as, con diferentes influencias y técnicas, han creado composiciones únicas y provocadoras, que nos invitan a vislumbrar sobre la relación entre el tiempo y la vida, el cambio y la permanencia, la memoria y el olvido.

Fusionando a estos artistas, encontramos una diversidad de expresiones que reflexionan sobre la fugacidad del tiempo, el legado que dejamos y la importancia del presente. Desde el estilo propio de Dare y su determinación en la historia, hasta el impacto dejado por el joven talento Julione Tapas en el graffiti. Muelle, pionero influyente, con su estilo distintivo en Madrid. Richard Hambleton nos habla de la fugacidad de la vida, mientras que Hyuro rompe la linealidad del tiempo. Keith Haring celebra el momento presente y Miss. Tic muestra la fragilidad del amor.

Este conjunto de obras nos adentran en los inicios del graffiti y el arte urbano, para descubrir como este movimiento ha evolucionado hasta convertirse en una de las corrientes artística más destacadas en la actualidad.


PRESENT

El temps és una força immutable que condiciona totes les facetes de la nostra vida.

Utilitzant una varietat d’enfocaments, tècniques i disciplines artístiques, cadascun dels artistes presents té la seva pròpia veu i visió única, i, no obstant això, junts creen un mosaic de perspectives sobre temes variats com una reflexió sobre el canvi constant i la incertesa de la vida moderna, i com una exploració de noves formes d’expressió en un món en constant evolució.

Joel-Peter Witkin, per exemple, enfoca cap a la relació entre la vida i la mort en les seves fotografies surrealistes i provocadores, mentre que Dennis Morris captura moments icònics de l’escena musical dels 70 i 80. Per part seva, Larry Clark, aborda temes tabú com la sexualitat i la violència; i Stelarc qüestiona la relació entre el cos i la tecnologia.

Els artistes locals tenen també un paper destacat, Lídia Masllorens, usa grans superfícies amb intenció comunicativa a través de les seves mans.

D’altra banda, Alessandro Bavari, Anna Dart i Roger Haus sondegen la creació mitjançant la utilització d’intel·ligència artificial i tecnologia blockchain.

El treball d’artistes emergents i experimentals com Mackie Osborne, Susana Blasco, Mono, Ciuo, Turkesa, Kenor, Cristina Stolhe, Martina Matencio, entre altres, ofereixen una exploració profunda i diversa del temps i el seu paper en l’experiència humana, a través d’una varietat de mitjans i perspectives artístiques.

Time is an immutable force that conditions all facets of our lives.

Using a variety of approaches, techniques and artistic disciplines, each one of the present artists have their own unique voice and vision, and however, together they create a mosaic of perspectives on varied themes as a reflection on the constant change and uncertainty of modern life, as an exploration of new forms of expression in a world in constant evolution.

Joel-Peter Witkin, for example, focuses on the relationship between life and death in his surreal and provocative photographs, while Dennis Morris captures iconic moments from the 70s and 80s music scene. Larry Clark, for his part, addresses taboo topics such as sexuality and violence; and Stelarc questions the relationship between the body and technology.

Local artists also have a prominent role, Lídia Masllorens, uses large surfaces with communicative intention through her hands.

On the other hand, Alessandro Bavari, Anna Dart and Roger Haus explore the possibilities of creation by using artificial intelligence and blockchain technology.

The work of emerging and experimental artists such as Mackie Osborne, Susana Blasco, Mono, Ciuo, Turkesa, Kenor, Cristina Stolhe and Martina Matencio, among others, offer a deep and diverse exploration of time and its role in the human experience, through a variety of media and artistic perspectives.

El tiempo es una fuerza inmutable que condiciona todas las facetas de nuestra vida.

Utilizando una variedad de enfoques, técnicas y disciplinas artísticas, cada uno de los artistas presentes tiene su propia voz y visión única, y sin embargo, juntos crean un mosaico de perspectivas sobre temas variados como una reflexión sobre el cambio constante y la incertidumbre de la vida moderna, y como una exploración de nuevas formas de expresión en un mundo en constante evolución.

Joel-Peter Witkin, por ejemplo, enfoca hacia la relación entre la vida y la muerte en sus fotografías surrealistas y provocadoras, mientras que Dennis Morris captura momentos icónicos de la escena musical de los 70 y 80. Por su parte, Larry Clark, aborda temas tabú como la sexualidad y la violencia; y Stelarc cuestiona la relación entre el cuerpo y la tecnología.

Los artistas locales tienen también un papel destacado, Lídia Masllorens, usa grandes superficies con intención comunicativa a través de sus manos.

Por otro lado, Alessandro Bavari, Anna Dart y Roger Haus sondean la creación mediante la utilización de inteligencia artificial y tecnología blockchain.

El trabajo de artistas emergentes y experimentales como Mackie Osborne, Susana Blasco, Mono, Ciuo, Turkesa, Kenor, Cristina Stolhe, Martina Matencio, entre otros, ofrecen una exploración profunda y diversa del tiempo y su papel en la experiencia humana, a través de una variedad de medios y perspectivas artísticas.


FUTURE

La creativitat i la imaginació durant la infància i l’adolescència sempre ha estat una font inesgotable d’inspiració per a l’art contemporani.

La llibertat en la creació de les seves obres, sense les limitacions d’altres èpoques imposades, la seva capacitat per a adaptar-se als canvis de la societat, innovant en els nous mitjans i tecnologies, la seva sensibilitat cap a temes com la igualtat, la diversitat, el medi ambient o la justícia social. En definitiva, la seva visió única del món, els permet crear obres cada vegada més innovadores, inspiradores i rellevants.

En aquesta edició, el INS Pau Claris ens presenta una selecció d’obres creades pels seus alumnes de 1r d’ESO, un temps en què s’absenta la innocència i es desenvolupa una època de major descobriment. Per part seva, els menors immigrants no acompanyats del CFA Rius i Taulet ens mostren la seva particular visió amb el factor determinant de les seves vides, una realitat diferent, en una ciutat diferent.

En conjunt, obres que ens conviden a reflexionar sobre com el temps és una dimensió que ens afecta a tots, però amb diferents manifestacions en funció de les nostres circumstàncies personals i culturals. A través de la seva mirada, ens endinsem en un univers d’experiències i emocions que ens fan sentir la complexitat i riquesa de la temporalitat humana actual.

Creativity and imagination during childhood and adolescence have always been an inexhaustible source of inspiration for contemporary art.

The freedom in the creation of their works, without the limitations imposed in other times, their ability to adapt to changes in society, innovating in new media and new technologies, their sensitivity towards issues such as equality, diversity, the environment or social justice; In short, their unique vision of the world allows them to create increasingly innovative, inspiring and relevant works.

In this edition, the Pau Claris High School presents us with a selection of works created by students from 1st grade, a time when innocence fades away and a time in which greater discovery unfolds. For their part, the unaccompanied immigrant minors from the CFA Rius i Taulet show us their particular vision of the determining factor in their lives, a different reality, in a different city.

Altogether, works that invite us to reflect on how time is a dimension that affects us all, but with different manifestations depending on our personal and cultural circumstances. Through their gaze, we enter a universe of experiences and emotions that make us feel the complexity and richness of current human temporality.

La creatividad y la imaginación durante la infancia y la adolescencia siempre ha sido una fuente inagotable de inspiración para el arte contemporáneo.

La libertad en la creación de sus obras, sin las limitaciones de otras épocas impuestas, su capacidad para adaptarse a los cambios de la sociedad, innovando en los nuevos medios y tecnologías, su sensibilidad hacia temas como la igualdad, la diversidad, el medio ambiente o la justicia social; En definitiva, su visión única del mundo, les permite crear obras cada vez más innovadoras, inspiradoras y relevantes.

En esta edición, el INS Pau Claris nos presenta una selección de obras creadas por sus alumnos/as de 1º de ESO, un tiempo en que se ausenta la inocencia y se desarrolla una época de mayor descubrimiento. Por su parte, los menores inmigrantes no acompañados del CFA Rius i Taulet nos muestran su particular visión con el factor determinante de sus vidas, una realidad diferente, en una ciudad diferente.

En conjunto, obras que nos invitan a reflexionar sobre cómo el tiempo es una dimensión que nos afecta a todos, pero con diferentes manifestaciones en función de nuestras circunstancias personales y culturales. A través de su mirada, nos adentramos en un universo de experiencias y emociones que nos hacen sentir la complejidad y riqueza de la temporalidad humana actual.

ONG CREART

A més l’àrea del FUTUR reuneix algunes peces dels nens i nenes amb els quals treballa l’ONG Creart, entitat que centra la seva labor a millorar les condicions de vida de la infància, en contextos locals i internacionals, utilitzant l’art com a eina de transformació social a través de tallers creatius per a impulsar l’educació, la justícia global, l’educació per la pau, l’equitat de gènere, la defensa dels drets humans i del medi ambient.

Les donacions, sorgides del catàleg i tots els fons recaptats durant el festival, seran destinades al seu projecte «BRODART, teixint emancipació». És un projecte conjunt de transformació social de Creart i l’associació mexicana El Rebozo, que pretén capacitar organitzacions locals, educadors/es, nens/es, joves i dones en educació per a la pau a través de l’art per crear comunitat i treballar en la prevenció de les violències que s’agreugen per l’avenç del crim organitzat en estat de Chiapas.

Besides all this, the FUTURE area includes some pieces made by kids from the Creart NGO, an organization focused on improving the living conditions of children, both locally and internationally, using art as a tool for social transformation, with creative workshops to support education, global justice, education for peace, gender equality, human rights, and protection of the environment.

The donations from the catalog and all the funds raised during the festival will be given to the project «BRODART, weaving emancipation». It is a joint social transformation project between Creart and the Mexican association El Rebozo, which aims to train local organizations, educators, children, youth and women in education for peace through art to create a community and work to prevent violence that is aggravated by the advance of organized crime in the state of Chiapas.

Además el área del FUTURO reúne algunas piezas de los niños y niñas con los que trabaja la ONG Creart, entidad que centra su labor en mejorar las condiciones de vida de la infancia, en contextos locales e internacionales, utilizando el arte como herramienta de transformación social a través de talleres creativos para impulsar la educación, la justicia global, la educación por la paz, la equidad de género, la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

Las donaciones, surgidas del catálogo y todos los fondos recaudados durante el festival, serán destinadas a su proyecto «BRODART, tejiendo emancipación». Es un proyecto conjunto de transformación social de Creart y la asociación mexicana El Rebozo, que pretende capacitar a organizaciones locales, educadore/as, niños/as, jóvenes y mujeres en educación para la paz a través del arte para crear comunidad y trabajar en la prevención de las violencias que se agravan por el avance del crimen organizado en en estado de Chiapas.

WORKSHOPS

ABOUT US

 • IDEA & DIRECTION:

  DAMIÁN PISSARRA

 • PRODUCTION:
  ASOC. ANT CULTURA Y ARTE 2018
 • ORGANIZATION:
  SARA MORALES
 • CURATORS:
  DAMIÁN PISSARRA, JUSTIN CASE & MACU MOMA
 • FUTURE AREA: ASOC.
  ANT CULTURA Y ARTE
 • WORKSHOPS:
  AKTIVITÄT BCN
 • GRAPHIC DESIGN:
  ANT COMUNICACIÓN VISUAL.MDP
 • WEB SITE:
  COREOGRAPHIX
 • PRINTING:
  MARC MARTÍ
 • TEXTS:
  CREATED BY AI
 • TRANSLATION:
  JUSTIN CASE

GRÀCIES / THANK YOU / GRACIAS

Xavier Marcé, Jofre Llombart, Jordi Sellas I Ferrés, Jordi Rubio, Eva Sòria Puig, Kersen Witkin, Judith Peyrat, Oriol Castella, Internationale Fotobiënnale Oostende, Ramon Oriola Fernandez, Mireia Mascarell Llosa, Agustin Fructuoso, Àngels Torras Ripoll, Silvia Menendez, Toro, Paki, Iván Axerio, Emi, Esther Perez, Germán De Souza, Baudoin Lebon, Imaginart Gallery, Heartbeats Gallery, Galería Contrast, Fousion Gallery, Sponsors, Collaborators, Som Multiespai & Poble Espanyol.

IN MEMORY OF ALBERTO PISSARRA

PARTNERS