Past


Mirem enrere, que no ens faci por fer-ho: al passat històric, al nostre personal, al de l’altri; mirem les nostres llums i —sobretot— les nostres foscors. Es tracta d’un exercici indispensable per saber qui som com a espècie i com a individus. Per això, en aquesta secció de KRONOS ART BCN 2019,convidem a reflexionar sobre l’art del passat com una aposta ferma per entendre’ns com artistes o com amants de la cultura.

Seguint l’estela de l’edició anterior, que vam comptar amb la inestimable col·laboració d’Eduardo Robles, que ens cedí, i ens cedeix en aquesta edició del 2019, algunes obres de la seva col·lecció particular, aquest any també volem retre homenatge a Francesc Puig, marxant i, sobretot, apassionat de l’art. Puig va admirar i ajudar a infinitat d’artistes durant la seva carrera professional, i més encara durant la seva trajectòria vital. Picasso, Andy Warhol o Barceló són tres noms vinculats a Puig, però n’hi ha hagut molts més. Amb la finalitat de commemorar el setè any de la seva defunció, i continuar amb el llegat de mecenatge de Francesc Puig, la seva família col·laborarà amb KRONOS ART BCN 2019 amb algunes de les obres més destacades de la seva col·lecció.

Let’s look back, don’t be afraid to do it: to the historical past, to our personal, to that of the other; let’s look at our lights and, above all, our darkness. It is an indispensable exercise to know who we are as a species and as individuals. Therefore, in this section of KRONOS ART BCN 2019, we invite you to reflect on the art of the past as a firm commitment to understand ourselves as artists or as lovers of culture.

Following the steps of the previous edition, we have the invaluable collaboration of Eduardo Robles, who gave us some works of his private collection, in this 2019 we want to pay tribute to Francesc Puig, a dealer and, above all, passionate about art. Puig admired and helped countless artists during his professional career, and even more so during his life career. Picasso, Andy Warhol or Barceló are three famous names linked to Puig, but there have been many others. In order to commemorate the seventh year of his death, and continue with Francesc Puig’s patronage legacy, his family will collaborate with KRONOS ART BCN 2019 with some of the most outstanding works in the collection.


Miremos atrás, que no nos dé miedo hacerlo: al pasado histórico, al nuestro personal, al del otro; miremos nuestras luces y —sobre todo— nuestras oscuridades. Se trata de un ejercicio indispensable para saber quiénes somos como especie y como individuos. Por eso, en esta sección de KRONOS ART BCN 2019, invitamos a reflexionar sobre el arte del pasado como una apuesta firme para entendernos como artistas o como amantes de la cultura.

Siguiendo los pasos de la edición anterior, que contamos con la inestimable colaboración de Eduardo Robles, que nos cedió algunas obras de su colección particular, en esta de 2019 queremos rendir homenaje a Francesc Puig, marchante y, sobre todo, apasionado del arte. Puig admiró y ayudó a infinidad de artistas durante su carrera profesional, y más aún si cabe durante su trayectoria vital. Picasso, Andy Warhol o Barceló son tres nombres sonados vinculados a Puig, pero ha habido muchos otros. Con el fin de conmemorar el séptimo año de su fallecimiento, y continuar con el legado de mecenazgo de Francesc Puig, su familia colaborará con KRONOS ART BCN 2019 con algunas de las obras más destacadas de la colección.

Artistes / Artists /Artistas