Okuda


Okuda

[ca]        510c.

Els treballs de Okuda sovint plantegen contradiccions sobre l’existencialisme, l’univers, l’infinit, el sentit de la vida, la falsa llibertat del capitalisme, i mostren un clar conflicte entre la modernitat i les nostres arrels; en definitiva, entre l’ésser humà i ell mateix.

En la seva obra, les estructures geomètriques i estampats multicolors es fonen amb formes orgàniques, cossos sense identitat, multitud de símbols enfrontats que inciten a la reflexió… Un llenguatge iconogràfic únic i molt especial.

[es]        512c.

Los trabajos de Okuda a menudo plantean contradicciones sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el sentido de la vida, la falsa libertad del capitalismo, y muestran un claro conflicto entre la modernidad y nuestras raíces; en definitiva, entre el ser humano y él mismo.

En su obra, las estructuras geométricas y estampados multicolores se funden con formas orgánicas, cuerpos sin identidad, multitud de símbolos enfrentados que incitan a la reflexión… Un lenguaje iconográfico único y muy especial.

[en]       471c.

Okuda’s works often pose contradictions about existentialism, the universe, the infinite, the meaning of life, the false freedom of capitalism, and show a clear conflict between modernity and our roots; In short, between the human being and himself.

In his work, geometric structures and multicolored patterns merge with organic shapes, bodies without identity, a multitude of opposing symbols that encourage reflection… A unique and very special iconographic language.