Oaky


Oaky

[ca]        594c.

El seu treball es basa en el coneixement adquirit en l’acte de la creació, en aquest exercici lúdic de prendre les eines i experimentar tot allò que «sigui capaç de fer»; expressant així, una visió personalitzada del món que ens envolta a través del disseny gràfic, la il·lustració i el collage.

Partint que la distància és un factor que canvia la percepció de les coses, en aquesta sèrie de 5 retrats tipogràfics, Oaky uneix les tipografies de les obres dels seus referents artístics en els seus propis retrats, creant així una autèntica composició entre els artistes i els seus pròpies obres.

[es]        597c.

Su trabajo se basa en el conocimiento adquirido en el acto de la creación, en ese ejercicio lúdico de tomar las herramientas y experimentar todo aquello que “sea capaz de hacer”; expresando así, una visión personalizada del mundo que nos rodea a través del diseño gráfico, la ilustración y el collage.

Partiendo de que la distancia es un factor que cambia la percepción de las cosas, en esta serie de 5 retratos tipográficos, Oaky aúna las tipografías de las obras de sus referentes artísticos en sus propios retratos, creando así una auténtica composición entre los artistas y sus propias obras.

[en]       584c.

His work is based on the knowledge acquired in the act of creation, in that playful exercise of taking the tools and experiencing everything  «I am capable of»; thus expressing a personalized vision of the world that surrounds us through graphic design, illustration and collage.

Starting from the fact that distance is a factor that changes the perception of things, in this series of 5 typographical portraits, Oaky combines the typographies of the works of his artistic referents in their own portraits, creating an authentic composition between the artists and their own artwork.