Igor Michaël Binsbergen


Igor Binsbergen

[ca]        673c.

Obres escultòriques realitzades per acoblament, concebudes a partir d’associacions lliures amb elements que busquen establir contrapesos als entorns hyper-moderns de la societat actual.

Consisteix en una combinació d’elements morts, que abans es movien, i materials durs, que sustenten i sobre els quals un camina. Materials que lluny de voler ressuscitar un passat, són instruments que qüestionen els entorns digitals i tecnològics caracteritzats, en general, pel seu caràcter summament contaminant i desestabilitzador.

Aquestes peces tridimensionals ajuden a mantenir l’indispensable contacte físic i mental amb un món intuïtiu, analògic, intel·ligent, profund i infinit.

[es]        697c.

Obras escultóricas realizadas por ensamblaje, concebidas a partir de asociaciones libres con elementos que buscan establecer contrapesos a los entornos hyper-modernos de la sociedad actual.

Consiste en una combinación de elementos muertos, que antes se movían, y materiales duros, que sustentan y sobre los que uno camina. Materiales que lejos de querer resucitar un pasado, son instrumentos que cuestionan los entornos digitales y tecnológicos caracterizados, por lo general, por su carácter sumamente contaminante y desestabilizador.

Estas piezas tridimensionales ayudan a mantener el indispensable contacto físico y mental con un mundo intuitivo, analógico, inteligente, profundo e infinito.

[en]       679c.

Sculptural works made by assembly, conceived from free associations with elements that seek to establish counterweights to the hyper-modern environments of the current society.

It consists of a combination of dead elements, which previously moved, and hard materials, which support and on which one walks. Materials that far from wanting to resuscitate a past, are instruments that question the digital and technological environments characterized, in general, by their highly contaminating and destabilizing character.

These three-dimensional pieces help maintain the indispensable physical and mental contact with an intuitive, analog, intelligent, profound and infinite world.