Evaristo Benítez


Evaristo Benítez

[ca]        606c.

Si em preguntessin quines són les condicions per arribar a ser artista, contestaria… què cal evitar.

Cal evitar néixer en un poble de Badajoz i emigrar a on Barcelona perd en nom. Evitar entendre l’art com un estat i no com un ofici. Evitar investigar centrant-se en un estil recognoscible. Evitar els dubtes adoptant posicions inamovibles. Defugir l’ambició intel·lectual d’entendre l’art com a vida. I sobretot, evitar la humilitat que torna als artistes en éssers vulgars.

Veient la meva biografia diria ¿i tu per què no ho has evitat? Al que contestaria: perquè -i faria una pausa és el meu caràcter.

[es]        633c.

Si me preguntasen cuáles son las condiciones para llegar a ser artista, contestaría… las que hay que evitar.

Hay que evitar nacer en un pueblo de Badajoz y emigrar a donde Barcelona pierde en nombre. Evitar entender el arte como un estado y no como un oficio. Evitar investigar centrándose en un estilo reconocible. Evitar las dudas adoptando posiciones inamovibles. Soslayar la ambición intelectual de entender el arte como vida. Y sobre todo, evitar la humildad que torna a los artistas en seres vulgares.

Viendo mi biografía diría ¿y tú por qué no lo has evitado? A lo que contestaría: porque –y haría una pausa- es mi carácter.

[en]       639c.

If someone asked me what are the conditions to become an artist, I would answer… what should be avoided.

We must avoid being born in a town of Badajoz and emigrate to where Barcelona loses its name. Avoid understanding art as a state and not as a profession. Avoid investigating by focusing on a recognizable style. Avoid doubts by adopting immovable positions. Avoid the intellectual ambition to understand art as life. Above all, avoid the humility that turns artists into vulgar beings.

Looking at my biography someone would ask, and why did not you avoid it? To which I would answer: because – and I would pause – it is my character.