Enric Sant


Enric Sant

[ca]        571c.

El seu treball actual té connotacions que s’acosten directament a les idees de bellesa estètica i relacions humanes.

«O» és una col·lecció de peces que parlen d’Oblivion. Pretenen crear un espai plàstic on el pas del temps pot tenir lloc i forma. És un intent d’imaginar què és el present a través de la juxtaposició d’elements passats. És una constant oposició entre acumulació i síntesi, recordar i oblidar. Com un palimpsest, les pintures canvien el seu propi concepte en cada nova capa, però la matèria reminiscent de l’anterior encara té una veu des de la distància.

[es]        602c.

Su trabajo actual tiene connotaciones que se acercan directamente a las ideas de belleza estética y relaciones humanas.

«O» es una colección de piezas que hablan de Oblivion. Pretenden crear un espacio plástico donde el paso del tiempo puede tener lugar y forma. Es un intento de imaginar qué es el presente a través de la yuxtaposición de elementos pasados. Es una constante oposición entre acumulación y síntesis, recordar y olvidar. Como un palimpsesto, las pinturas cambian su propio concepto en cada nueva capa, pero la materia reminiscente de la anterior todavía tiene una voz desde la distancia.

[en]       599c.

His currently work have connotations that get directly closer to ideas of aesthetic beauty and human relations.

“O” is a collection of pieces that speak of Oblivion. They pretend to create a plastic space where the passage of time can take place and shape form. It is an attempt of picturing what present is through the juxtaposition of past elements. It is a constant opposition between accumulation and synthesis, remembering and forgetting. As a palimpsest, the paintings shift their own concept in every new layer, but the reminiscent matter from the above still have a voice from the distance.