Ella Vibsuals


Ella Vibsuals

[ca]        585c.

Dafne és la presència que observa el món i s’observa, reaccionant davant freqüències vibracions altes o baixes emeses per estímuls externs i interns. Passa per cicles d’activitat sotmesos a la relació física del seu cos amb el moviment de rotació terrestre. Apol·lo és l’energia que la impulsa des d’un nivell de consciència expandida. En conjunt conformen una sintonia harmònica en perfecte equilibri centrat i receptiu a tot el que els envolta. Situats en un escenari buit dibuixaran una constel·lació simbòlica de formes geomètriques sobre l’espai a partir del moviment vibracional.

[es]        605c.

Dafne es la presencia que observa el mundo y se observa, reaccionando ante frecuencias vibraciones altas o bajas emitidas por estímulos externos e internos. Pasa por ciclos de actividad sometidos a la relación física de su cuerpo con el movimiento de rotación terrestre. Apolo es la energía que la impulsa desde un nivel de conciencia expandida. En conjunto conforman una sintonía armónica en perfecto equilibrio centrado y receptivo a todo lo que les envuelve. Situados en un escenario vacío dibujarán una constelación simbólica de formas geométricas sobre el espacio a partir del movimiento vibracional.

[en]       614c.

Daphne is the presence that observes the world and is observed, reacting before frequencies high or low vibrations emitted by external and internal stimuli. She goes through cycles of activity subjected to the physical relationship of her body with the movement of terrestrial rotation. Apollo is the energy that drives her from a level of expanded consciousness. Altogether they compose a harmonic harmony in perfect balance centered and receptived by everything that surrounds them. Located on an empty stage they will draw a symbolic constellation of geometric shapes on the space from the vibrational movement.