Dani Pujalte


[ca]       

Good Luck with the Future es un viaje de senderos infinitos. Con un punto de partida crítico y un destino incierto. Comenzó como una exploración de cómo nuestra generación vive y siente el futuro, para terminar en un intento de descubrir cómo lo percibimos nosotros mismos. El proyecto trata acerca de lo que podría ser, y lo que será, aunque no lo sepamos todavía. De lo que nunca será, y también de lo que ha sido repentinamente, sin esperarlo.

[en]      

Good Luck with the Future is a journey of infinite paths, with a critical starting point and an uncertain destiny. It began as an exploration on how our generation lives and feels the future, to finish in an attempt to discover how do we perceive it ourselves. The project is about what could be, and what will be, although we don’t know yet. What will never be, and also of what has been suddenly, without expecting it.

[es]       

Good Luck with the Future és un viatge d’infinits camins amb un punt de partida crític i una destinació incerta. Va començar com una exploració sobre com viu i sent el futur la generació que avui té uns trenta anys, per acabar en un intent de descobrir com ho perceben els mateixos autors. Parla del que podria ser i del que serà, tot i que no ho sapiguem encara. Del que no serà mai i del que de sobte ha estat sense que ho esperéssim.